پروژه تامین نیازهای فنی و تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت مکو برای تکمیل سیستم نیروگاه برق نجف ساخت این شرکت

نظر خود را بنویسید