تست مقاومت سوییچ صنعتی موگزا در برابر لرزش های شدید و جریان های برقی ناگهانی