ایمنی و بهره وری سیستم حمل و نقل بیش از هر زمان به ارتباطات و اطلاعات بلادرنگ نیازمند است. برای نظارت بر جاده ها،تعیین نرخ ترافیک،کاهش ترافیک و بهبود زمان عکس العمل نسبت به رخداد ، شرکت ایورد اریا راه کار های جامعی در زمینه های زیر ارائه کرده است.